Umjeravanje

Umjerni laboratorij bavi se umjeravanjima analizatora za mjerenje analizatora za mjerenje kvalitete zraka. Usluge umjeravanja uspostavljene su prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje analizatora za mjerenja kvalitete zraka za CO, SO2, NOx, H2S, O3 i C6H6. Projekt razvoja usluga umjeravanja sufinancirala je Europska unija u sklopu projekta naziva Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 u razdoblju od 20. lipnja 2013. godine do 19. prosinca 2014. godine.

Razvoj usluga umjeravanja može se pogledati na stranici projekta

Osim umjeravanjima analizatora, Umjerni laboratorij provodi ugađanja i provjere tehničkih značajki analizatora za mjerenje kvalitete zraka.

Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2471.