Mjerna postaja KAREPOVAC

Posljednji satni rezultati mjerenja 22.04.2018 u 17:00 sati

Etil merkaptan (Et-SH)
< 0,1 µg/m3
Metil merkaptan (Mt-SH)
< 0,1 µg/m3

Sukladno Prilogu 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 117/12, 84/17), tablici D. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), 24-satna (dnevna) granična vrijednost za merkaptane iznosi 3 µg/m3 i ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine.


NAPOMENA:
Podaci se spremaju na server automatski, nisu validirani, te su podložni korekciji i promjenama bez prethodne najave. EKONERG Laboratoriji i Čistoća Split d.o.o. ne snose odgovornost za pogreške nastale u prikazu podataka osim kod službenih izvješća koja se objavljuju posebno.